REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO

  1. DEFINICJE

1.1. Słodki Bufet - Serwis dostępny na www.slodkibufet.pl, prowadzony przez Sweetment Sp. z o.o., z siedzibą w Wrocławiu, ul. Jarnołtowska 15.

1.2. Program - Program Partnerski prowadzony przez Słodki Bufet.

1.3. Partner - Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub osoba prawna, zarejestrowana w Programie i zdolna do wystawienia faktury VAT.

1.4. Klient - Osoba, która dokonuje zakupu na Słodkim Bufecie, pod wpływem promocji przeprowadzonej przez Partnera.

1.5. Prowizja - Wynagrodzenie dla Partnera za przekierowanie Klienta do Słodkiego Bufetu, który dokonuje zakupu.

1.6. Link Partnerski - Unikalny link przypisany do Partnera, służący do identyfikacji Klientów przekierowanych do Słodkiego Bufetu przez Partnera.

1.7. Kod Rabatowy - Unikalny kod przypisany do Partnera, służący do identyfikacji Klientów przekierowanych do Słodkiego Bufetu przez Partnera i umożliwiający Klientowi otrzymanie rabatu na zakup.

1.8. Konto Partnera - Indywidualne i dedykowane konto, utworzone przez Partnera w ramach Programu, które umożliwia śledzenie sprzedaży, weryfikowania naliczonych prowizji i zarządzania Kodem Rabatowym oraz Linkami Partnerskimi.

  1. WARUNKI UCZESTNICTWA

2.1. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne i nieodpłatne, pod warunkiem akceptacji niniejszego regulaminu.

2.2. Uczestnictwo jest otwarte dla:

a) osób prowadzących działalność gospodarczą lub osób prawnych zdolnych do wystawienia faktury VAT.

b) osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, mających ukończone 18 lat oraz posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, które prowadzą działalność nierejestrowaną i są w stanie wystawić rachunki.

2.3. Słodki Bufet zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia lub odrzucenia dowolnej rejestracji w Programie według własnego uznania.

  1. ZASADY DZIAŁANIA PROGRAMU

3.1. Partner promuje Słodki Bufet na swoim własnym portalu internetowym, w mediach społecznościowych lub innych kanałach marketingowych.

3.2. Promocja odbywa się za pomocą Linku Partnerskiego lub Kodu Rabatowego.

3.3. Partner otrzymuje Prowizję od 10% do 20% za każdego Klienta, który dokona zakupu na Słodkim Bufecie po skierowaniu się z Linku Partnerskiego lub po użyciu Kodu Rabatowego. Stawka prowizji jest negocjowana indywidualnie z każdym Partnerem.

3.4. Prowizja jest naliczana od netto wartości zamówień zrealizowanych przez Klienta i nie obejmuje dodatkowych opłat, takich jak podatki czy koszty wysyłki.

3.5. Partner nie otrzymuje podwójnej prowizji, jeżeli Klient skorzystał z Linku Partnerskiego i użył Kodu Rabatowego.

  1. PŁATNOŚCI

4.1. Płatności są realizowane wyłącznie za transakcje, które zostały pomyślnie zakończone.

4.2. W przypadku transakcji za pobraniem, prowizja zostaje zatwierdzona po otrzymaniu przez Słodki Bufet potwierdzenia zapłaty przez Klienta.

4.3. Jeśli Klient zażąda zwrotu pieniędzy za transakcję, za którą Partner otrzymał prowizję, kwota prowizji zostaje odliczona od salda Partnera.

4.4. Partner ma prawo do sprawdzenia wysokości swojej prowizji przez swoje Konto Partnera.

4.5. Wypłata Prowizji realizowana jest na podstawie prawidłowo wystawionej przez Partnera i doręczonej Sklepowi na adres e-mail faktury lub faktury VAT. Kwota Prowizji, do której uprawniony jest Partner jest kwotą netto, do której należy doliczyć podatek VAT w stawce obowiązującej w dacie wystawienia faktury, zaś w przypadku Partnerów nie zobowiązanych do rozliczenia podatku VAT, do kwoty Prowizji nie będzie doliczany podatek VAT.

4.6. Minimalna kwota do wypłaty to 50 zł netto. Wypłaty są realizowane raz w miesiącu.

4.7. Wypłata środków nastąpi w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Słodki Bufet prawidłowo wystawionej faktury.

4.8. Wypłaty są realizowane za pośrednictwem przelewu bankowego na konto wskazane na fakturze VAT lub rachunku wystawionym przez Partnera.

4.9. Słodki Bufet zastrzega sobie prawo do wstrzymania wypłaty prowizji w przypadku powstania wątpliwości co do wysokości prowizji lub zgodności działań Partnera z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

  1. PLIKI COOKIES

5.1. Słodki Bufet korzysta z plików cookies do identyfikowania osób, które kliknęły Link Partnerski lub użyły Kodu Rabatowego. Klient musi zezwolić na używanie plików cookies, aby Słodki Bufet mógł prawidłowo przypisać transakcję do Partnera.

5.2. Czas śledzenia rozpoczyna się od momentu kliknięcia przez Klienta Linku Partnerskiego lub użycia Kodu Rabatowego i trwa przez 30 dni. W tym czasie każde zamówienie dokonane przez Klienta na stronie Słodkiego Bufetu skutkuje naliczeniem prowizji dla Partnera.

  1. ZAKOŃCZENIE UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

6.1. Partner może zakończyć uczestnictwo w Programie w dowolnym momencie, kontaktując się z Słodkim Bufetem na adres e-mail: bok@slodki-bufet.pl

  1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

7.1. Administratorem danych osobowych Partnera jest Sklep. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności Sklepu, dostępną na stronie www.slodkibufet.pl oraz polityką prywatności firmy Staqlab (będącej developer aplikacji do obsługi programu afiliacyjnego, z której korzystaj Słodki Bufet), dostępną NA TEJ STRONIE.

  1. ZAKAZ KONKURENCJI

8.1. Partner zobowiązuje się do nieangażowania się w współpracę z innymi firmami działającymi w tej samej branży co Słodki Bufet, oferującymi konkurencyjne produkty w stosunku do produktów dostępnych w Słodkim Bufecie, takie jak posypki cukrowe, barwniki typu jadalne złoto w proszku, jadalne srebro w proszku, szablony do dekoracji tortów oraz płyny aromatyzujące do pieczenia, podczas trwania jego uczestnictwa w Programie.

8.2. W przypadku naruszenia tego zobowiązania, Słodki Bufet ma prawo do natychmiastowego zakończenia współpracy z Partnerem i usunięcia Konta Partnera. Organizator ma prawo do niewypłacania Prowizji zgromadzonych na Koncie Partnera do momentu naruszenia przez Partnera postanowień niniejszego paragrafu.

8.3. Zakaz konkurencji nie dotyczy współpracy z innymi sklepami branżowymi czy producentami produktów niekonkurujących bezpośrednio z naszymi produktami. Zakaz konkurencji obowiązuje jednak w przypadku współpracy z innymi firmami w zakresie promocji produktów bezpośrednio konkurujących z naszymi produktami, takimi jak posypki, kulki czekoladowe do dekoracji tortów i ciast, podobne makaroniki, szablony do dekoracji tortów, barwniki typu jadalne złoto i srebro, czy esencje smakowe.

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Osoba przystępująca do programu partnerskiego, nie prowadząca działalności gospodarczej, akceptuje regulamin i zobowiązuje się do samodzielnego rozliczenia na koniec roku kalendarzowego wszelkich otrzymanych w ramach programu prowizji na zasadach działalności nierejestrowanej. Sweetment Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w rozliczeniach podatkowych Partnera.

9.2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

9.3. Umowa Partnerska jest zawierana na czas nieokreślony, z możliwością jej wypowiedzenia przez każdą ze stron z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia.

9.4. Słodki Bufet zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie, przy czym o powyższej zmianie Organizator poinformuje Partnera poprzez umieszczenie stosownego komunikatu w Koncie Partnera lub drogą mailową na adres e-mail Partnera wskazany w Koncie Partnera. Partner ma prawo do rozwiązania Umowy Partnerskiej w przypadku braku akceptacji nowego Regulaminu, przy czym oświadczenie w powyższym zakresie Partner powinien zgłosić w terminie 14 dni od dnia podania informacji o wprowadzeniu zmian do Regulaminu.

9.5. Słodki Bufet zastrzega sobie prawo do zakończenia lub wstrzymania Programu Partnerskiego w każdym czasie, bez podawania przyczyny.

9.6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 29.06.2023 r